Fundusz gwarancji wynagrodzenia

Zwolnieni pracownicy

Lønnsgarantiordningen – w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza „gwarancję pensji”. Fundusz ten pokrywa zaległe roszczenia płacowe itp. w przypadku upadłości pracodawcy. Na równi z upadłością, system gwarancji roszczeń płacowych dotyczy również roszczeń objętych sądowym podziałem majątku niewypłacalnej osoby zmarłej, roszczeń płacowych itp. przy przymusowej likwidacji działalności pracodawcy, oraz roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym lub bankom przejętym pod zarząd komisaryczny.

Kto jest uprawniony do świadczeń z Funduszu?

Fundusz obejmuje stosunki pracy, w których pracodawca płaci składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Gwarancje płacowe nie obejmują:

  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób pracujących na podstawie umowy zlecenia,
  • akcjonariuszy posiadających co najmniej 20 procent udziałów właścicielskich w przedsiębiorstwie, z wyjątkiem osób, które mogą udokumentować, że nie mają znaczącego wpływu na działalność przedsiębiorstwa.


Na jakie świadczenia możemy liczyć?

Osoby wnoszące roszczenia wobec pracodawcy, mogą liczyć na zwrot:

  • płacy i innego wynagrodzenia za pracę za okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym roszczenie może dotyczyć okresu nie późniejszego niż 12 miesięcy, licząc od daty wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu pierwszej instancji (fristdagen),
  • ekwiwalentu urlopowego wypracowanego w tym samym roku, na który przypada data wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu, oraz w roku poprzedzającym,
  • świadczeń emerytalnych za maksymalnie 6 miesięcy,
  • odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę za maksymalnie 6 miesięcy,
  • odsetek od zaległych roszczeń płacowych do daty wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego oraz kosztów egzekucji należności (inndrivelseskostnader),
  • uzasadnionych kosztów związanych ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec pracodawcy.

Górny limit pokrycia roszczeń ograniczony jest do dwukrotności kwoty bazowej, stosowanej w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującej na dzień wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu pierwszej instancji (fristdagen). Dodatkowo pokrywane są uzasadnione koszty związane ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec pracodawcy.

Jeśli w okresie objętym wnioskiem pracownik miał inny dochód zamiast dochodu od wcześniejszego pracodawcy, dochód ten zostanie odliczony od roszczenia płacowego. Dotyczy to również ekwiwalentu urlopowego. Jeśli pracownik otrzymał zasiłek dla bezrobotnych wypłacony zaliczkowo, zostanie on potrącony przed ewentualną wypłatą świadczeń z Funduszu.Jak długo można otrzymywać świadczenia z Funduszu?

Po otwarciu postępowania upadłościowego roszczenia pokrywane są przez maksymalnie 1 miesiąc, licząc od dnia otwarcia postępowania upadłościowego. Zasada ta obowiązuje także, jeśli w umowie lub w ustawie określono dłuższy okres wypowiedzenia.

Jeżeli przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela przed otwarciem postępowania upadłościowego, a pracownik kontynuuje pracę u nowego właściciela, może otrzymać pokrycie roszczeń płacowych (łącznie z ekwiwalentem urlopowym) tylko do daty przejęcia przedsiębiorstwa przez nowego właściciela.

Jeśli pracownik został okresowo zwolniony przed ogłoszeniem upadłości i pracodawca rozpoczął faktyczne zwolnienie okresowe wcześniej niż 14 dni od uprzedzenia o takim zwolnieniu, pracownikowi może przysługiwać „podwójna płaca” za dni, w które okres 14 od uprzedzenia o zwolnieniu pokrywa się z okresem opłacania przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne pracownika.Inne dostępne świadczenia

Osoby oczekujące na rozpatrzenie wniosku o wypłatę środków z funduszu gwarancji płac, mogą ubiegać się o zaliczkową wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem otrzymania zaliczkowej wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest złożenie wniosku o środki z funduszu gwarancji płac i posiadanie prawa do tych środków przez pierwszy miesiąc od otwarcia postępowania upadłościowego.Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Aby udokumentować roszczenie można załączyć na przykład umowę o pracę, potwierdzenia wypłat, rozliczenia płac i podatków lub inne podobne dokumenty. To pracownik jest odpowiedzialny za uprawdopodobnienie swojego roszczenia. Sąd pierwszej instancji może udzielić informacji o tym, kto został wyznaczony na syndyka masy upadłościowej i właśnie do niego trzeba przesłać wniosek z roszczeniem. Syndyk jest zobowiązany do udzielenia pomocy w wypełnianiu formularza.Kiedy należy ubiegać się o świadczenia z funduszu?

Ważne jest dotrzymanie terminu wyznaczonego przez sąd pierwszej instancji dla zgłaszania roszczeń do masy upadłościowej.

Fundusz Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti) rozpatrzy jednak roszczenie, jeżeli zostanie ono pisemnie zgłoszone do syndyka masy upadłościowej przed zakończeniem postępowania upadłościowego. Jeśli zakończono postępowanie upadłościowe, syndyk lub Fundusz Gwarancji Płac NAV muszą otrzymać roszczenie w ciągu 6 miesięcy od otwarcia postępowania upadłościowego.Decyzja

Roszczenia są sprawdzane i oceniane przez syndyka. Syndyk przesyła swoją opinię do Funduszu Gwarancji Płac NAV, który decyduje, czy roszczenia mogą zostać pokryte.

Po rozpatrzeniu sprawy przez Fundusz Gwarancji Płac NAV roszczenia zostają przyjęte bądź całkowicie lub częściowo odrzucone. Konieczne może być także zwrócenie się do syndyka z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Po rozpatrzeniu roszczeń Fundusz Gwarancji Płac NAV wysyła do syndyka list, w którym informuje go o rezultacie.

Jeśli roszczenie zostało odrzucone, można złożyć odwołanie. Termin na złożenie odwołania wynosi 3 tygodnie od daty otrzymania odmowy.

Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia, dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, z tym że podatek zapłacony za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w Polsce (do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie). Oznacza to, że:Wypłata

Jeżeli roszczenia zostaną przyjęte, środki z Funduszu Gwarancji Płac zostaną przekazane do syndyka masy upadłościowej. Syndyk wypłaca pieniądze wnioskodawcy, po dokonaniu obowiązkowych potrąceń, takich jak na przykład podatek i zaliczkowo wypłacony zasiłek dla bezrobotnych.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów